Nominasies vir die Jan H Maraisprys vir 2019 nou oop

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in van geskikte kandidate vir die Jan H Maraisprys vir 2019.

Die doel van die prys

Om erkenning te gee vir ’n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en gehalte in Afrikaans.

Om kandidaat te nomineer

Nominasies is streng vertroulik en die persoon wat genomineer word, mag nie van die nominasie bewus wees nie.

 • Skriftelike nominasies moet vergesel wees van ‘n volledige CV van die kandidaat met die volle name van die kandidaat, die name en handtekeninge van die voorsteller en twee sekondante, asook alle kontakbesonderhede.
 • Die voorstel moet ook duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die Prys voorgestel word.
 • Nominasies kan per gewone of e-pos of per koerier gerig word aan:
  • Die Hoof- Uitvoerende Beampte, Privaat sak X11, Arcadia, Pretoria 0007.
  • Elektroniese nominasies moet gestuur word na e-posadres: akademie@akademie.co.za.
  • Fisiese adres vir aflewering per hand of per koerier: Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria 0083
 • Sluitingsdatum: Donderdag 31 Januarie 2019.
 • Bekendmaking van die prys: Einde Maart 2019.

Vir meer besonderhede

Raadpleeg die SA Akademie se webwerf: www.akademie.co.za of rig navrae aan die Hoof- Uitvoerende Beampte, dr. Dionē Prinsloo: Tel. 086 133 3786 (kantoorure); Sel: 082 464 6953; E-pos: dprinsloo@akademie.co.za

Die Jan H Maraisprys is ‘n prestige prys van R500 000 en ‘n beeldjie “Die helpende hand” deur Coert Steynberg, wat by ‘n spesiale dinee in Stellenbosch op Donderdagaand 30 Mei aan die wenner oorhandig word. Die prysgeld mag tussen meerdere pryswenners, soos deur die keurkomitee bepaal, verdeel word. Die keurkomitee kan ook besluit om geen toekenning in ‘n bepaalde jaar te maak nie.

Wyle prof Christo van Rensburg by ontvangs van die Jan H Maraisprys in 2018. (Foto: Netwerk24). Hy het  die publikasie So kry ons Afrikaans in opdrag van die Afrikaanse Taalraad geskryf. Dit bevat baanbrekende kennis oor die herkoms van Afrikaans.