Nominasies nou oop vir die gesogte Jan H Maraisprys

Die Jan H. Marais-prys is ’n huldeblyk aan Jan H. Marais van Stellenbosch wat sy fortuin in 1915 bemaak het vir die bevordering van Afrikaans en die welsyn van Stellenbosch. Dit is die grootste prys in sy soort in Suid-Afrika.

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns doen ’n hartlike beroep vir nominasies vir die Jan H. Maraisprys vir 2019.

Die prys gee erkenning vir ‘n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans.

Die wenner ontvang R500 000 en ‘n beeldjie, Helpende Hand, deur Coert Steynberg. Die prysgeld mag in ‘n bepaalde jaar tussen meerdere pryswenners, soos deur die keurkomitee bepaal, verdeel word.

In 2018 was dit die geval toe wyle proff. Christo van Rensburg, ’n taalkundige en navorsingsgenoot van die Noordwes-Universiteit en Marinus Wiechers, ’n regsgeleerde, voorheen verbonde aan die regsfakulteit van Unisa en voormalige rektor van daardie instelling die prys gedeel het.

Indien jy iemand wil nomineer

  • Die voorstel moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die Prys voorgestel word. Daar moet ook duidelik aangetoon word watter uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans gelewer is.
  • Die nominasie moet deur ‘n voorsteller en twee sekondante onderteken wees.
  • Die grootste mate van vertroulikheid moet gehandhaaf word. Onder geen omstandighede mag die kandidaat bewus wees dat hy/sy vir die Prys genomineer word nie.
  • Die volle name van die kandidaat, asook van die voorsteller en sekondante, landlyn- en selfoonnommers, adresse, e-posadresse moet verskaf word.
  • Die voorstel moet gesteun word deur die nuutste curriculum vitae en publikasielys van die kandidaat, indien van toepassing.
  • By die toekenning van die Prys is die keurkomitee se besluit finaal. In die geval van ‘n nominasie wat nie suksesvol was nie, sal geen korrespondensie of gesprekke na die toekenning gevoer word nie – nie met voorstellers nie en ook nie met kandidate nie.

Nominasies sluit op Donderdag 31 Januarie 2019.

Bekendmaking van die prys: Einde Maart 2019

Skriftelike nominasies vergesel van ‘n volledige CV moet per gewone of e-pos of per koerier gerig word aan:

  • Die Hoof- Uitvoerende Beampte, Privaat sak X11, Arcadia, Pretoria 0007.
  • Elektroniese nominasies moet gestuur word na e-posadres: akademie@akademie.co.za.
  • Fisiese adres vir aflewering per hand of per koerier: Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria 0083

Navrae kan gerig word aan die Hoof- Uitvoerende Beampte, dr. Dionē Prinsloo:

Tel. 086 133 3786 (kantoorure); E-pos: dprinsloo@akademie.co.za of prins.d@netactive.co.za 

Volledige besonderhede is ook beskikbaar op die Akademie se tuisblad www.akademie.co.za.