fbpx

Die Jan H. Maraisprys 2020: Oproep om nominasies

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag nominasies in vir die Jan H. Maraisprys vir 2020.

Nominasies sluit op Vrydag, 31 Januarie 2020 en die bekendmaking van die prys is einde Maart 2020. Die oorhandiging vind aan die einde van Mei in Stellenbosch plaas.

Die prys beloop R500 000 en is ingestel om erkenning te gee vir ‘n uitstaande lewenslange bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op ’n hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans. Die ontvanger kry ook ’n pragtige beeldjie, Helpende Hand, deur Coert Steynberg.

Instellings as ontvangers

Die prys is in beginsel vir natuurlike persone bedoel, maar die keurkomitee mag ook besluit om dit aan ‘n instelling of vereniging wat besonder verdienstelik is om Afrikaans as wetenskapstaal te bevorder, toe te ken. Die keurkomitee mag ook besluit om die prys nie toe te ken nie.

Formaat van nominasies

  • Die voorstel moet duidelik motiveer waarom die bepaalde kandidaat/instansie vir die prys voorgestel word. Daar moet ook duidelik aangetoon word watter uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans gelewer is.
  • Die nominasie moet deur ‘n voorsteller en twee sekondante onderteken wees.
  • Die grootste mate van vertroulikheid moet gehandhaaf word. Onder geen omstandighede mag die kandidaat bewus wees dat hy/sy vir die prys genomineer word nie.
  • Die volle name van die kandidaat, asook van die voorsteller en sekondante, landlyn- en selfoonnommers, adresse en e-posadresse moet verskaf word.
  • Die voorstel moet gesteun word deur die jongste curriculum vitae en publikasielys van die kandidaat, indien van toepassing.
  • By die toekenning van die prys is die keurkomitee se besluit finaal. In die geval van ‘n nominasie wat nie suksesvol was nie, sal geen korrespondensie of gesprekke na die toekenning gevoer word nie; nie met voorstellers nie en ook nie met kandidate nie.

Skriftelike nominasies vergesel van ‘n volledige CV moet per e-pos of per koerier gerig word aan:

Die Hoof- Uitvoerende Beampte, Privaatsak X11, Arcadia, Pretoria 0007.

Elektroniese nominasies moet gestuur word na akademie@akademie.co.za

Fisiese adres vir aflewering per hand of per koerier: Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria, 0083.

Navrae kan gerig word aan die Hoof- Uitvoerende Beampte, prof. Anne-Marie Beukes:

Tel. 086 133 3786 (kantoorure); Sel: 083 675 8053; ambeukes@akademie.co.za

064 652 6873

JOU Afrikaans tel oral en altyd. Vertel ons met die hutsmerk #jouafrikaanstel waar, wanneer of waarom jou Afrikaans tel. Met ons nuutste veldtog bevestig ons dat jy nooit jou taal hoef prys te gee nie, dat Afrikaans oor globale grense strek en dat ons die verskeidenheid in Afrikaans vier. Kyk hier na die veldtog-video’s en neem deel. Onthou om jou naam, van en van watter geweste jy is, by te voeg.