Leer-afrikaans
Die ideale geleentheid om Afrikaans aanlyn te leer – GRATIS!
Afrikaans.us – ‘n volledige kursus in Afrikaans as vreemde taal – is in 2010 deur dr Jacques du Plessis geskep. Dr Du Plessis het meer as 30 jaar ervaring in die onderrig van Afrikaans.

Dis gratis!

Die taalkursus is gratis en dek onderwerpe soos Afrikaanse musiek, digkuns, woordeskat en opnames deur Afrikaanssprekendes. Hier kry jy talle skakels oor die taal, daar is voorstelle oor hoe om te leer en deel te neem en jy kry sommer ook meer konteks oor die taal.

Afrikaans.us is beslis die webtuiste waar jy Afrikaans sal kan aanleer. Dit is gemik op beginners en ook meer gevorderde sprekers van die taal. Dalk wil jy Suid-Afrika en Namibië besoek – dan is die webtuiste net die plek om jouself touwys te maak.

Die webtuiste is uitgebreid en bied ‘n wye verskeidenheid. Daar is ook by die meeste afdelings klankgrepe sodat die regte uitspraak terselfdertyd aangeleer kan word.

‘n Voorbeeld

Net een van die afdelings dek byvoorbeeld die volgende:

Uitspraak

Spesifieke fokus

Om terug te keer na die uitspraak-afdeling. Onder Spesifieke fokus word al die klanke individueel bespreek. Soos byvoorbeeld vokaalvariasies en -kombinasies, die konsonante, en ander spesifieke klankkwessies om die student te help om goeie en akkurate uitspraak te leer. Alhoewel dit meer op Engelssprekendes gerig is, sal dit ook goed werk vir sprekers van ander tale.

Dit is raadsaam om aan die begin veral aandag te gee aan uitspraak. Raak dit eers baas voordat jy aanbeweeg. ‘n Wenk is om jouself op te neem wanneer jy Afrikaans lees en dan ‘n Afrikaanssprekende te vra om daarna te luister. Op die manier kan jy dan meer aandag skenk aan die areas waar jy meer oefening nodig het.

Hier is een voorbeeld:

Holistiese fokus

Die Holistiese fokus stel die student bekend aan die taal as ‘n geheel. Dit sluit kort stories, gedigte, liedjies, rympies en so meer in.  Luister na die taal wanneer hy gepraat word en fokus aanvanklik op die klank – dit is dalk papagaaiwerk, en om behoorlik te verstaan, is belangrik, maar vir eers moet jy aan die klank van die taal gewoond raak en die uitspraak onder die knie kry. Weer eens, neem jouself op en deel dit met ‘n Afrikaanssprekende vir terugvoer.

Hier is een voorbeeld:

Hulp beskikbaar

Dr Du Plessis onderrig reeds sedert 1984 Afrikaans op kollegevlak en is ‘n gesertifiseerde evalueerder van mondelinge vaardigheidsonderhoude in Afrikaans. As jy dus geëvalueer moet word, of hulp nodig het met eksamenvoorbereiding, kan jy gerus vir dr Du Plessis kontak by jacquesdup@gmail.com.

Dr Jacques du Plessis - Leer Afrikaans

Dr Jacques du Plessis

Jacques du Plessis is medeprofessor by die Universiteit van Wisconsin Milwaukee se Skool vir Inligtingstudies. Sy navorsing sluit in webtegnologie in die volgende areas: aanlyn onderrighulpmiddels vir siggestremde studente, verbetering van vroeë wiskunde- en musiekonderrig, en oop kursusinhoud vir die aanleer van ‘n vreemde taal. Dr Du Plessis het sy eerste aanlyn taalkursus in 2010 by die Universiteit van Wisconsin Milwaukee vir Afrikaans – sy moedertaal –  geloods. Sedertdien fokus hy op aanlyn modelle om vreemde tale te onderrig – dit is tale wat nie so dikwels onderrig word nie. Hy is ook president van die National Council of Less Commonly Taught Languages in Amerika.

Learn Afrikaans online – FOR FREE!
Afrikaans.us offers free Afrikaans language courses. The course was launched by dr Jacques du Plessis in 2010. Dr Du Plessis has more than 30 years experience in teaching Afrikaans.

This online language course is free and covers topics such as Afrikaans music, poetry, vocabulary and recordings by native Afrikaans speakers.  Here you find a variety of links about the language, it suggests ways  to learn a foreign language and participate, and it gives you more context about the language.

Afrikaans.us is definitely the website where you will be able to learn Afrikaans. It is aimed at beginner level language learners and more advanced speakers of if you plan to visit South Africa or Namibia.

The website offers a wide variety of content as well as voice recordings of the work being taught which can help tremendously with the correct pronunciation. One example of what you will find on the website:

Pronounciation

Specific focus

Let’s take a look at the pronunciation section. Under Specific Focus the sounds are discussed individually. For example: vowel variations and combinations, the consonants, and other specific sound issues to help the student with accurate pronunciation.  Although this section is more biased towards English speakers, speakers of other languages will also benefit greatly.

It is important to practice pronunciation and to master this before moving on to the next section. A tip: Record yourself reading Afrikaans and ask a native Afrikaans speaker to listen and give feedback. This will indicate which areas need more practice. Here is one example:

Holistic focus

The Holistic Focus introduces the student to the language as a whole. This includes short stories, poems, songs, rhymes, etc. Listen to the language when spoken and focus on the sound before repeating it. Parrot fashion perhaps, and understanding the language is important, however, first and foremost you have to get used to the sound of the language and master the pronunciation. Once again, record yourself and share the recording with an Afrikaans speaker for feedback. Here is one example:

Need an Afrikaans credit?

Dr Du Plessis has been teaching Afrikaans at college level in the USA since 1984. He is a certified evaluator of oral proficiency interviews for Afrikaans. If you have to be evaluated, or want help to prepare for an exam, please contact Dr Du Plessis at jacquesdup@gmail.com.

Dr Jacques du Plessis - Leer Afrikaans

Dr Jacques du Plessis

Jacques du Plessis, Associate Professor at the University of Wisconsin Milwaukee’s School of Information Studies. His research includes Web technologies in the following areas: Online learning tools for blind students; improvement of early math and music education; and open courseware for foreign language learning. He is currently writing a book about the macro objectives of education. In the Fall of 2010 dr. Du Plessis launched the first online foreign language course at UWM for Afrikaans, his native language. Since his tenure as president of the National Council of Less Taught Languages, he has focused on online models of teaching less commonly-taught languages at universities to improve financial sustainability. The aim is to reduce the number of languages that remain less commonly taught.