Studeer in Afrikaans

Wêreldwyd kan ongeveer 24 miljoen mense Afrikaans verstaan, bv. in lande soos Nederland, België en Suriname, waarvan heelwat die taal ook magtig is. Die debat rakende die belangrikheid van Afrikaans as onderrigmedium op tersiêre vlak is nog lank nie verby nie, maar onlangs het verskeie instellings hul nuwe taalbeleide bekend gemaak. Hier kry jy universiteite, kolleges en ander instellings waar jy Afrikaans of in Afrikaans kan studeer. Gesels saam en laat weet ons van nog Afrikaanse kursusse.

Universiteit Stellenbosch www.sun.ac.za Die nuwe taalbeleid geld sedert Januarie 2017, en die US gebruik meertaligheid om aktiewe deelname van alle studente en personeel aan alle werksaamhede te verseker. Lees hier hoe die nuwe taalbeleid prakties toegepas word of laai die PDF af by www.sun.ac.za/taal (Afrikaanse weergawe).
Universiteit van die Vrystaat www.ufs.ac.za Die nuwe taalbeleid, wat sedert Januarie 2017 geld, verbind die universiteit tot veeltaligheid, met Engels as primêre onderrigtaal op voorgraadse en nagraadse vlak. Die universiteit bly verbind tot die bevordering van Afrikaans as akademiese taal. Parallelmediumonderrig in professionele programme soos onderwyseropleiding en teologiese studies word voortgesit.
Universiteit van Pretoria www.up.ac.za Volgens die nuwe taalbeleid sal Engels die primêre taal van onderrig en assessering wees. Vir studente wat reeds geregistreer is, sal die gebruik van Afrikaans as onderrigtaal geleidelik uitgefaseer word.
Noordwes-Universiteit
(Potch-kampus)
www.nwu.ac.za/ Afrikaans geniet ’n gevestigde posisie as administratiewe taal op die Potchefstroom-kampus. Om ‘n inklusiewe en meertalige omgewing te handhaaf – waarin student en personeel wat nie Afrikaans praat nie, welkom sal voel – word Engels en Setswana gebruik in gevalle waar dit kommunikasie kan verbeter.
Akademia www.akademia.ac.za Onderrig is in Afrikaans. Akademia bied verskeie volledig-geakkrediteerde kwalifikasies en gebruik ‘n hoëtegnologie-onderrigmodel wat dosente en studente in studiesentrums landswyd in virtuele studieruimtes bymekaarbring. Huidige kursusse sluit in: BCom (Ondernemingsbestuur); BCom (Bestuursrekeningkunde); BCom (Ekonomie en Regte); BCom (Finansiële Beplanning); Gevorderde Diploma in Projekbestuur; Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde; en Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie.
Sol-Tech www.sol-tech.co.za Sol-Tech is ’n privaat tegniese opleidingsinstelling met Afrikaans as onderrigmedium vir opleiding in die volgende skaars vaardighede: Elektrisiën, meulmaker, dieselwerktuigkundige, passer-en-draaier, sweiser, trekkerwerktuigkundige, gereedskap- en setmaatmaker.
Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie (KSUT) www.cput.ac.za/ Opvoedingskursusse word in Afrikaans aangebied by KSUT se Wellington-kampus. Hul bevorder gelyke status van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap; Afrikaans, Engels en isiXhosa.
Universiteit van Johannesburg (UJ) www.uj.ac.za/ Hul taaleenheid verskaf kliëntgerigte gehalte-ondersteuning ten opsigte van die implementering van die universiteit se Taalbeleid en het ten doel om respek vir taal- en kulturele diversiteit en ook menswaardigheid te bevorder.

Hier word Afrikaans as vak aangebied – Suid-Afrika

Afgesien van die tersiêre instellings se onderskeie taalbeleide, bied talle steeds Afrikaans as vak aan. Studente kan voor- en nagraadse kwalifikasies verwerf in onder meer Afrikaanse taal- en letterkunde, linguistiek, taalvaardigheid, vertaling, skryfkuns en drama.

Nelson Mandela Metropolitan Universiteit, Port Elizabeth www.nmmu.ac.za

Die Departement Taal en Literatuur (Dept of Language and Literature) bestaan uit vier vakgroepe, waarvan Afrikaans & Nederlands een is.
School of Language, Media and Culture

Unisa www.unisa.ac.za Kort kursusse (3 maande) in basiese kommunikasievaardighede in Afrikaans. Vir volwasse sprekers vir wie Afrikaans nie hul eerstetaal is nie. Die Departement Afrikaans en Literatuurteorie (Theory of Literature) bied modules in Afrikaanse literatuur, linguistiek en taalvaardigheid. Meer hier.
Noordwes-Universiteit, Potchefstroom http://www.nwu.ac.za/
af/skool-vir-tale-afrikaans-
nederlands
Die Skool vir Tale, Vakgroep Afrikaans en Nederlands
Kontakpersoon: Prof. Wannie Carstens – Direkteur
Daar word ook taalverwante kursusse aangebied in Skryfkuns (die eerste universiteit wat dit op voorgraadse vlak in SA aangebied het), Taaltegnologie (die enigste universiteit in die land wat dit op voor- en nagraadse vlak aanbied) asook Vertaal- en Tolkstudie (wat tolking en teksredaksie insluit). Modules in Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SAGT) word aangebied as keusevakke in die vakgroep Vertaal- en Tolkstudie. Die Skool is ook die tuiste van Akademiese Geletterdheid (AGLA/AGLE) – hierdie vakgroep en sy personeel berei studente voor om op ‘n akademiese vlak by die universiteit in te skakel. Meer hier.
Universiteit Stellenbosch

www.sun.ac.za

‘n Uitsonderlik diverse sentrum wat fokus op die studie en onderrig van Afrikaanse en Nederlandse letterkunde, taalkunde en toegepaste rigtings. Die departement bied ook ’n besonder wye aanbod van akademiese sowel as praktykgerigte, meertalige opleiding in skeppende skryfwerk, leksikografie, vertaling, tolking, redigering en dokumentontwerp.

Universiteit van Pretoria

www.up.ac.za

Fokus op die manier waarop taal betekenis moontlik maak, en hoe ’n mens jouself en die wêreld rondom jou verstaan d.m.v. die studie van taal en literatuur.

Universiteit van KwaZulu-Natal, Durban

www.ukzn.ac.za

Verskillende kursusse vir voornemende onderwysers, vertalers en taalpraktisyns van voorgraads tot doktorale vlak. Modules kan aangepas word volgens vereistes.
Afrikaans vir Beginners.
Vertaaldienste.

Universiteit van Kaapstad

www.uct.ac.za

Die Departement Afrikaans en Nederlandse Studies (Afrikaans and Netherlandic Studies) se Taalskool (deel van die Fakulteit Geesteswetenskappe (Humanities) bied ook ’n MA-program in Kreatiewe Skryf aan.

Universiteit van Johannesburg

www.uj.ac.za

Departement Afrikaans: Taal- en literatuurstudie; Taal- en letterkundekursusse. Afrikaanse taalkunde (struktuur van taal) .

Die Afrikaans AB-kursus is gerig op studente wat nie moedertaalsprekers van Afrikaans is nie. Die klem in hierdie kursus val op die ontwikkeling van basiese taalvaardigheid (lees-, skryf- en praatvaardighede).

Nagraadse kursusse ook beskikbaar.

Universiteit van Fort Hare, Oos-Londen www.ufh.ac.za

Hul nis-navorsingsgebied Ecopoetics word ook internasionaal erken. Die departement bied ’n drie jaar lange program met die moontlikheid van nagraadse studie. Die departement is gemeenskapsgerig en betrokke by Aksie Afrikaanse Boekeprojek, die jaarlikse Afrikaanse Feesaand en die Afrikaans-onderwysersforum.

Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

www.ufs.ac.za

BA in Taalpraktyk. Nagraadse programme in Afrikaans-Nederlands ook beskikbaar. Meer hier.

Bykomende kursusse sluit in Afrikaans as vreemde taal: Gesellig Afrikaans en ‘n MA in Kreatiewe skryfwerk en literêre vertaling – gerig op aspirant skrywers en vertalers.

Rhodes Universiteit, Grahamstad www.ru.ac.za/
modernfiction/
contactus/
School of Languages
Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville

www.uwc.ac.za/
Faculties/ART/Afrikaans/
Pages/default.aspx

Departement van Afrikaans en Nederlands

Afrikaans as vak in die buiteland

Afrikaans is een van die jongste tale in die wêreld en het eers gedurende die 20ste eeu ten volle ’n gestandaardiseerde taal geword. Om hierdie rede is daar wêreldwyd belangstelling in Afrikaans. Afrikaans kan onder meer in Nederland, België, Duitsland, Pole en Amerika as universiteitsvak geneem word. Onderstaande lys bevat ’n oorsig van onderwysinstellings buite Suid-Afrika waar Afrikaans ’n onderdeel is van die lesprogram – letterkunde, taalkunde, (kultuur)geskiedenis en/of taalverwerwing. Help ons gerus om die lys uit te brei of by te werk.

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) fokus op Afrikaanse taal- en letterkunde op ’n akademiese vlak. Kontakpersone: Ria Olivier – ria@afrikaansetaalraad.co.za en Dewald Koen – dkoen@ufh.ac.za.

Lees meer.

Adam Mickiewicz University Poznan (UAM), Pole http://wa.amu.edu.pl/
dutchafrikaans/
afrikaans/index.php

Afrikaans word aangebied as ’n module as deel van Engelse studies by die Departement van Nederlands (Dutch) en Suid-Afrikaanse studies.

‘n Liggaamsopvoedingsprogram word ook in Afrikaans aangebied.

Daar word selfs aan die eerste Pools-Afrikaanse woordeboek gewerk.

Universiteit Leiden www.hum.leidenuniv.nl/atc

Afrikaanse taal en kultuur

Sedert 2015 word daar in die tydperk Februarie – Mei van elke jaar ‘n kursus in Afrikaans aangebied deur besoekende SA gasdosente: een keer letterkunde )2015, 2017, 2019, ens.) en die volgende keer taalkunde (2016, 2018, 2020, ens.).

Hierdie kursus word aangebied in terme van ‘n samewerkingsooreenkoms tussen die SA Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) en die Fak. Lettere van die Universiteit Leiden se afdelings Nederlandse Taalkunde en Nederlandse Letterkunde.

Universiteit Gent, België www.afrikaans.ugent.be/

Gents Centrum voor het Afrikaans
Kontak: afrikaans@ugent.be.
Sedert ongeveer 2010 word daar jaarliks kursusse in Afrikaanse taal- en letterkunde aangebied gemik op voor- en nagraadse studente.
Vanaf Oktober 2017 sal ‘n besoekende SA gasprofessor jaarliks in die tydperk Oktober-Desember om die beurt kursusse in Afrikaanse taalkunde, Afrikaanse letterkunde en Afrikaanse geskiedenis aanbied.

Universiteit Antwerpen, België www.uantwerpen.be
https://www.uantwerpen.be/
nl/personeel/?dept=UA026

Afrikaans as vak sedert 2006: Departement Taalkunde en Departement Letterkunde
Reeds sedert 2006 bied personeel van die Dept Afrikaans en Nederlands van die NWU se Potchefstroomkampus elke semester om die beurt kursusse in Afrikaanse taal- of letterkunde aan.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Radboud Univ. Nijmegen www.han.nl/

HAN-Talencentrum bied verskillende deeltydse taalkursusse aan. Afrikaans (A1) is vir beginners om op kommunikasievlak Afrikaans aan te leer.

University of Wisconsin, Milwaukee, VSA www4.uwm.edu/sois/
people/profiles/jacques.cfm

School of Information Studies

University of Namibia

www.unam.edu.na/

BA & MA in Afrikaanse Studies – maak deel uit van ‘n graad in Opvoeding en sluit linguistiek, literatuur, taalstudies, visuele studies, ens. in.

Palacky Universiteit, Olomouc (Tsjeggiese Republiek)

www.upol.cz

Dutch Department
Inleiding tot Afrikaans

Staatsuniversiteit van Moskou (Lomonosov-universiteit) www.msu.ru/en/

http://www.studyrussian.com/russian-course/study-university-moscow/about-moscow-state-university.html

Instituut vir Asiatiese en Afrikatale: Geskiedenis van Afrika en Suid-Afrika – Studie van Afrikaans as eerste en tweede addisionele taal.

SOAS Language Centre, Londen Universiteit soas.ac.uk/…o2/afrikaans-beginners-course

Afrikaans Beginners: Jaar lange kursus oor drie kwartale, 10 weke per kwartaal, 2 ure per week vir basiese Gespreksafrikaans. Kursus word in Engels en Afrikaans aangebied.

Pennsilvanië Universiteit – Afrikastudies www.africa.upenn.edu/
afl/afrikaans.htm

Afrikaans Elementêr 1 & 2; Intermediêr 1 (3de & 4de semester), Gevorderd 1 & 2 (5de & 6de semester).

Universiteit van Harvard –
African Language program
http://alp.fas.harvard.edu/
afrikaans

Individuele studie van Afrikaans op elementêre, intermediêre en gevorderde vlak. Klem op geletterdheid. Reël klasse soos

Universiteit van Wenen (Universität Wien), Wenen, Oostenryk

https://aie.ned.univie.ac.at/node/13617

Afrikaanse taal, literatuur en kultuur – somerseminaar. Die Weense biblioteek spog deesdae met ´n redelik groot versameling van Afrikaanse boeke soos woordeboeke, literêre werke en vakliteratuur.
Daar is ook noue samewerking met die Zuid-Afrikahuis in Amsterdam.
In Suid-Afrika word die werk in Wenen deur die Noordwes-Universiteit in Potchefstroom ondersteun.

Universiteit van Amsterdam

http://www.uva.nl/disciplines/nederlands

Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde

Wroclow Universiteit, Pole

https://international.uni.wroc.pl/en/s3.php

Freie Universität Berlin, Duitsland http://www.fu-berlin.ce/…bereiche/fb/phil-geist/dnph

Niederländische Filologie