Akademia is vuur en vlam – vind uit hoe dit werk

Afrikaans.com het onlangs die geleentheid aangegryp om een van Akademia se ope dae in George (een van dertien studiesentrums landwyd en in Nambië) by te woon en eerstehands die interaktiewe en tegnologies-gevorderde werkswyse te beleef. Akademia is ‘n private hoëronderwysinstelling waar jy ‘n ten volle geakkrediteerde kwalifikasie kan verwerf in jou moedertaal.

Akademia is vuur en vlam … kyk hier

Die onderrigmodel

Akademia se onderrigmodel is gebaseer op afstandsleer aangevul met ‘n klaservaring. Dit is ‘n wenresep omdat studente deurgaans met dosente en medestudente kontak het. Hierdie gekombineerde metode van hoëronderwys se sukses kan toegeskryf word juis aan hierdie innoverende ondersteuningsmodel wat aan afstandsonderrigstudente ‘n multi-dimensionele leerervaring bied.

Studente is van meet af deel van die voordeel van  ‘n studentegemeenskap, nóg ‘n nuttige bron van ondersteuning en gemeensaamheid en ‘n omgewing vir persoonlike groei en ontwikkeling.

Opsies

Akademia het twee roosters. Indien jy naby genoeg aan ‘n sentrum woon word jy toegelaat tot die na-uurse klasse waar jy met behulp van tegnologie luister en kyk na lesings en interaktief kan deelneem aan vrae- en antwoordsessies. Jy ontvang lesings, leermateriaal en hulpmiddele deur middel van ‘n individuele spenstoep waar jy deurgaans weer toegang het tot hierdie klasse, dit kan herbesoek en jy het deurgaans toegang tot jou dosente wat help klippe uit jou pad rol. Indien jy ver woon en nie op ‘n weeklikse basis toegang het tot so ‘n sentrum nie kan jy aansoek doen vir Akademia se blokrooster. Dit behels dat jy hoofsaaklik jou kursus deurwerk van waar jy jouself ookal bevind en dan in bloksessies toegang kry tot die interaktiewe lesings en vrae- en antwoordsessies. Akademia-studente het die voordeel dat hulle kan werk terwyl hulle studeer en dat hulle toegang het tot enige sentrum in hul omgewing. Dus, indien jou werk van jou vereis om byvoorbeeld te reis, het jy steeds toegang tot die sentrum en die lesings indien jy naby ‘n groot sentra is

Luister hier na ʼn onderhoud op Pretoria FM, waar Akademia se besturende direkteur, Marthinus Visser,  meer oor die blokrooster vertel.

Die skep van ‘n gemeenskap deur onderrig in Afrikaans

Dr. Saretha Brüssow is die Akademia-dekaan en sy het ’n passievolle verbintenis tot die Akademia-studente se akademiese prestasie en sukses.  Sy was tot einde 2017 Hoof: Akademiese beplanning in die Direktoraat van Institusionele Navorsing en Akademiese beplanning by die Universiteit van die Vrystaat en sy is nou getaak om die akademiese personeel by Akademia verder uit te bou, gehalte te versker en innovasie aan te moedig.

Sy sê dat Akademia nie net ‘n akademiese gemeenskap skep nie, maar ook ‘n taalgemeenskap.

“Studente kan binne hierdie gemeenskap leer, hul kultuur vestig en ‘n gevoel van behoort en gebondenheid ervaar. Ons uitgangspunt is dat moedertaalonderrig begrippe vestig en leer bevorder wat tot akademiese prestasie en sukses lei.”

Dr. Brüssow sê die Akademia embleem versinnebeeld die feit dat Afrikaans by Akademia gekoester word en dat erfenis en kultuur bydrae tot sukses. “Die diamant in ons embleem verteenwoordig die waardering wat ons het vir die krag van ‘n gemeenskap en dat Akademia deel is van ‘n gemeenskap, uit ‘n gemeenskap en vir ‘n gemeenskap.”

“Ons onderrigbenadering fokus nie net op vakkundige opleiding nie maar ons strewe is ook om die verwantskap of samehang van die dissiplines by studente te vestig. Gemeenskapsuniversiteite oor die wêreld word reeds gekenmerk deur ʼn balans tussen opleiding en opvoeding, waar laasgenoemde die student bewus maak van die oorsprong en die verloop van sy vak vanuit die klassieke na die hedendaagse en dan hierdeur ʼn beter begrip van die geheel vorm.”

Sy sê voorheen Afrikaanse universiteite het hul taalbeleid verander wat toenemend studente se gevoel van behoort verskraal het en ʼn behoefte laat ontstaan het waarbinne, enersyds, Afrikaans as kultuurerfenis kan behoue bly, en andersyds die gemeenskap gedien word.

By Akademia kan studente in Afrikaans studeer, terwyl hulle werk

Wanneer die ekonomie druk, is dit juis belangrik om stroomop te dink en ʼn hoëronderwyskwalifikasie te voltooi,” verduidelik Marthinus Visser, besturende direkteur van Akademia.

“Die voordeel van hierdie manier van studeer is dat studente ʼn inkomstestroom kan verdien, wat die finansiële impak van studies teenwerk. Boonop vaar werkende studente dikwels beter omdat hulle dit wat hulle geleer het prakties in die werksplek toepas,” meen Visser. “Afgestudeerdes het dan ook reeds werkservaring opgedoen, wat hulle van ander kandidate met soortgelyke kwalifikasies onderskei.”

Voordele

 • Die voordeel van Moedertaalonderrig.
 • Die aanlyn-onderrigbenadering is meer buigsaam wanneer kwessies van tyd en plek in ag geneem word.
 • Die gevorderde aanlynleerplatform en ondersteuningstel vergemaklik toegang tot ‘n groot hoeveelheid inligting.
 • Kontaksessies word opgeneem en beskikbaar gestel.
 • Studente is gerat vir die werkswêreld deur die aanleer van nuttige en oordraagbare tegnologiese vaardighede.

Akademia is ‘n private hoëronderwysinstelling waar jy ten volle geakkrediteerde kwalifikasies kan verwerf.

www.akademia.ac.za

Wat kan jy studeer?

Akademia bied ‘n verskeidenheid van studierigtings aan om jou toekomstige loopbaan te verseker.

Vanjaar is ‘n bykomende eerste kwalifikasie in geesteswetenskappe bekendgestel. Hierdie kwalifikasie – BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie) – sal vanaf 2019 by Akademia se dertien studiesentrums aangebied word.

Foto: Dr. Saretha Brüssow (dekaan) en Marthinus Visser (besturende direkteur) klink ‘n glasie op die bekendstelling van die nuwe kursus.

Die samesnoering van vakdissiplines soos politiek, filosofie en ekonomie het reeds oor die afgelope honderd jaar op internasionale vlak gewild geraak. “Waar ons programaanbod voorheen net op die ekonomiese wetenskappe gefokus het, dui die toetrede tot die geesteswetenskaplike veld op ʼn begrip van die sosiale aspekte van die werklikheid,” sê Brüssow. Die uniekheid van die BSocSci (Politiek, Filosofie en Ekonomie), is dat dit ʼn kombinasie van drie selfstandige studierigtings in een kwalifikasie daarstel.

“In die voltooiing van hierdie kwalifikasie leer studente dat politiek, filosofie en ekonomie  met mekaar vervleg is. Hierdie geïntegreerde benadering skep ʼn breër basis en ʼn hoër plafon betreffende professionele aanpasbaarheid en werksmoontlikhede. Alhoewel ekonomie as dissipline bedryfsrelevant is en besigheidspersone vir die werksplek voorberei, is daar ʼn tendens om werknemers in diens te stel met ’n filosofiese en politiese agtergrond, aangesien die multidissiplinêre benadering kritiese denke ontsluit,” meen Brüssow. Die veelsydigheid van hierdie graad skep geleentheid vir die afgestudeerde student om ʼn keuse van beroepswêrelde oor verskeie velde te betree, insluitende politiek, joernalistiek, en die bankwese. Lees meer hier.

Ekonomiese wetenskappe:

 • BCom-graad in Bestuursrekeningkunde – finansiële bestuur, bedryfsetiek en ondernemingsbestuuur.
 • BCom-graad in Ekonomie en Regte – dit behels die beginsel van ekonomie in die regswêreld en rus student toe in al die verskillende aspekte van regswetenskap, die Suid-Afrikaanse regstelsel en toepassing in die praktyk.
 • BCom-graad in Finansiële beplanning – verskillende aspekte van sake- en beleggingsbestuur en verwante dissiplines.
 • BCom-graad in Ondernemingsbestuur – ’n Omvattende program wat gerig is op die talle aspekte wat nodig is om ’n sakeonderneming suksesvol te bestuur.
 • Hoër sertifikate in Kantooradministrasie en Rekeningkunde.
 • Gevorderde Diploma in Projekbestuur.

Kyk hier na video’s oor elke studierigting.

Hoe besluit jy?

Marthinus Visser (besturende direkteur van Akadamia) deel praktiese punte om te oorweeg wanneer naskoolse studies oorweeg word:

 • Kies die regte kwalifikasie. By Akademia word deeglike marknavorsing gedoen om te bepaal watter rigtings in aanvraag in die werksplek is. ʼn BCom (Ondernemingsbestuur)-kwalifikasie, byvoorbeeld, stel die student bloot aan al die aspekte van ʼn besigheid wat relevant is tot die korporatiewe omgewing. Boonop kan afgestudeerde studente hierdie kennis – opgedoen tydens studies – gebruik om hulle eie besighede op die been te bring.
 • Oorweeg ʼn hoëronderwysinstelling wat jou optimale akademiese ondersteuning kan bied terwyl jy nauurs studeer. Akademia se model is van so aard dat dit ideaal is vir die werkende student. Nauurse kontaksessies word regstreeks na dertien sentra landswyd en in Namibië uitgesaai. Die sessies word opgeneem en na die tyd beskikbaar gestel aan studente vir hersiening en verdere opskerping. Interaktiewe ondersteuning word ook gebied deurdat jy via ʼn aanlyn forum met dosente en medestudente kan skakel, vrae vra en idees uitruil.
 • Wees realisties oor die aantal modules wat per jaar geneem word. Dit mag uitdagend wees om te werk terwyl jy studeer. Oorweeg daarom om minder modules per jaar te neem om seker te maak dat ʼn goeie balans tussen werk en studies gehandhaaf word. Deur modules op te deel oor ʼn tydperk help ook om die studiekostes oor ʼn aantal jare te versprei.

“Daar is verskeie eksterne faktore van ʼn resessie waaroor ons nie beheer het nie. Ons het wel beheer oor hoe ons onsself vir die werksplek posisioneer. ʼn Hoëronderwyskwalifikasie verbreed jou aanpasbaarheid en ontginbare geleenthede in hierdie tye,” sê Visser.

Besoek die Akademia-webtuiste vir meer inligting oor die kwalifikasies. Klik hier.