Kom skryf vir Afrikaans.com!

Afrikaans.com is altyd op soek na nuwe bloggers. Hierdie is jou kans om deel te word van ons blog-gemeenskap. Dink jy jy het wat dit vat om ’n lekker blog te skryf? Stuur vir ons jou skryfstuk na myafrikaans@afrikaans.com.

As jy effens onseker is oor hoe om ’n blog te skryf, moenie bekommerd wees nie. Klik hier en ons wys jou hoe.

Bepalings en voorwaardes:

  1. Alle blog-inskrywings moet in Afrikaans wees.
  2. Blogs moet tussen 250 – 700 woorde wees.
  3. Dit staan bloggers vry om oor enige onderwerp van hul keuse te skryf, maar onderwerpe wat verband hou met geloof, politiek of ras moet vermy word.
  4. Die finale besluit oor die plasing van ’n blog berus by Afrikaans.com. Afrikaans.com se beslissing is finaal en geen verdere korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
  5. Afrikaans.com aanvaar geen aanspreeklikheid vir die reaksie van die publiek op die blog of enige kommentaar wat lede van die publiek oor die blog plaas nie.
  6. Afrikaans.com behou die reg voor om die blog op ons webtuiste en al ons sosiale media platforms (Facebook, Instagram of Twitter) te plaas.
  7. Afrikaans.com bied vergoeding in die vorm van blootstelling op verskeie platforms insluitend die webtuiste en sosiale media platforms.
  8. Die sieninge wat in die blog uitgespreek word, is dié van die skrywer en weerspieël geensins die mening van Afrikaans.com nie.

Waarvoor wag jy? Skuif voor jou rekenaar in en kom sê jou sê in Afrikaans.