Die SA Taalregtemonitor – ‘n wonderlike diens!

“Die reg om die taal van jou eie keuse te gebruik en aan die kulturele lewe van jou eie keuse deel te neem, is deel van die Handves van Menseregte, soos vervat in Artikel 30 van die Suid-Afrikaanse Grondwet.” 

– Karien Brits, ATKV.

Die SA Taalregtemonitor bevorder ’n proaktiewe taalregtekultuur

Die dekking van inligting aangaande die taalregte van sowel individue as taalgroepe is uiters belangrik en kan bydra tot ’n bewuswording van taalregte en taalregte-aangeleenthede. Dit kan help om ’n proaktiewe taalregtekultuur in Suid-Afrika te bevorder. So ’n ingesteldheid is noodsaaklik om gevalle van taaldiskriminasie aan die kaak te stel, te bekamp en uiteindelik te voorkom. Uiteindelik dra dit by tot die verbreding van die demokrasie en bevorder dit sosiale kohesie.

Die SATRM bied ’n ryk bron van inligting oor ’n hele aantal taalverwante onderwerpe, van taalregte-litigasie en -aktivisme, tot taalkultuur en bevordering.

Prof Theo du Plessis

’n Nuttige hulpbron

Juis met die oog daarop om ’n bydrae tot die verspreiding van tersaaklike inligting te lewer, het die Eenheid vir Taalfasilitering en -bemagtiging (ETFB) aan die Universiteit van die Vrystaat, onder leiding van prof. Theo du Plessis, besluit om die inligting voortaan in digitale, blog-formaat beskikbaar te stel. Hierdie gebruikersvriendelike blog is maklik toeganklik vir enige belangstellende. Die kategorisering van die verskillende taalgebruiksdomeine asook die funksionele soekfunksie het ’n moeitelose soekproses tot gevolg. Die publiek word betrek om deel te word van hierdie projek deur hulle menings uit te spreek oor die ontplooiing van taalregte asook ’n nuusskakel aan die ETFB-span te stuur wat vir plasing oorweeg kan word.

Meer oor die Eenheid vir Taalfasilitering en Bemagtiging
Die Eenheid vir Taalfasilitering en Bemagtiging (ETFB) is ’n toonaangewende instelling in Suid-Afrika wat innoverende en ekonomies volhoubare oplossings bied vir die vestiging van institusionele veeltaligheid in Suid-Afrika. Dit maak deel uit van ons visie om tale te gebruik om die diversiteitsgaping in Suid-Afrika te oorbrug.

Die ETFB, vantevore die Eenheid vir Taalbestuur, is in 1993 gestig as ’n self-volhoubare entiteit met die doel om ’n volwaardige tersiêre program vir die opleiding van taalpraktisyns te verskaf.

In oorweging van Suid-Afrika se veeltalige samelewing, is hierdie as ’n noodsaaklikheid beskou, en het die ETFB verskeie regerings- en nie-regeringskontrakte, sowel as internasionaal-gefinansierde projekte bekom om behulpsaam te wees met die opleiding van taalpraktisyns. Gedurende die middel- tot laat-1990’s het die ETFB ook ’n navorsingskomponent ontwikkel. Tans het die eenheid se hooffokus verskuif van die lewering van opleiding en dienste tot ’n toonaangewende navorsingseenheid op die gebied van taalbestuur.

Lees meer:
Die Talewet