Die Suid-Afrikaanse kurrikulum

Kurrikulum
Baie mense wat by onderwys betrokke is, verwys daarna as die CAPS (KABV-) -dokument. Dit is ’n enkele, omvattende en bondige beleidsdokument, wat in 2011 die Vak- en leerarea-verklarings, Leerprogram-riglyne en Vakassesseringsriglyne vir al die vakke vervang het.

KABV (CAPS) maak deel uit van die Nasionale Kurrikulum-verklaring Graad R – 12, wat ’n beleidsverklaring voorstel vir leer en onderrig in Suid-Afrikaanse skole en uit die volgende bestaan:
a) Kurrikulum- en Assesseringsbeleidsverklarings (CAPS) vir alle goedgekeurde vakke;
b) Nasionale beleid met verwysing na die program- en bevorderingsvereistes van die Nasionale Kurrikulum-verklaring Graad R – 12; en
c) Nasionale Protokol vir Assessering Graad R – 12. Om meer uit te vind besoek: www.education.gov.za