Beurse, Befondsing en Studielenings

Jy wil graag verder studeer, maar geld is skraps. Daar is heelwat hulp daarbuite, maar maak seker jy doen betyds aansoek sodat jy die toekoms kan hê wat jy verdien en waarvoor jy hard gewerk het.

Onthou: ’n Beurslening verskil van ʼn beurs. ʼn Beurs verwys na geld wat jy nie hoef terug te betaal nie, behalwe as jy jou studies staak. n Beurslening (byvoorbeeld US- of NSFAS-beurslenings) is geld wat jy ná afloop van jou studies (hetsy deur voltooiing of staking daarvan) moet terugbetaal.

Beurse, beurslenings en studiefondse

AfriForum-Jeug Beursfonds www.afriforum.co.za

Spesifiek om minderbevoorregte jongmense by te staan om universiteits- en ander opleidingskostes te dek. In samewerking met Solidariteit Helpende Hand het hulle ’n Matie-alumni-studiefonds gestig om huidige en voornemende studente aan die Universiteit Stellenbosch op meriete met behulp van alumni-skenkings in staat te stel om te studeer. Studente wat vir die studiefonds wil aansoek doen, kan ’n e-pos na sfs@helpendehand.co.za stuur.

Solidariteit Helpende Hand se Studiefondssentrum
Sol-Tech
http://helpendehand.co.za/
studiefonds/

’n Inisiatief van Solidariteit Helpende Hand. Gestig om die behoefte van Solidariteitlede en hul kinders ten opsigte van finansiële hulp vir tersiêre opleiding te help bevredig.

Aansoeke vir 2019 open 1 Maart 2018 en studente kan tot 30 September 2018 aansoek doen om hulp in 2019. Studente wat by Sol-Tech of Akademia gaan studeer, kan die Sentrum direk kontak deur ‘n e-pos te stuur na sfs@helpendehand.co.za

Vir meer inligting, kontak: sfs@helpendehand.co.za of Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum by 012 644 4428

Akademia www.akademia.ac.za/voornemende-studente/beurse-en-rentevrye-studielenings/

Studente wat aansoek doen om by Akademia te studeer, en graag ook wil aansoek doen om ‘n Rentevrye Studielening (wat eers terugbetaalbaar is wanneer die student afgestudeer het), kan by die Solidariteit Helpende Hand Studiefondssentrum aansoek doen.

Die Afrikaanse Taalraad http://afrikaansetaalraad.co.za/

Bied aan drie lede van die Afrikaanse taalgemeenskap die geleentheid om by Akademia een van die volgende grade te bekom: B.Com. Ondernemingsbestuur; B.Com. Bestuursrekeningkunde; B.Com. Ekonomie en Regte; B.Com. Finansiële Beplanning.

Die studiebeurs dek: Drie jaar studiekoste; tabletrekenaar met toegang tot Akademia se elektroniese ondersteuningstelsel; na-uurse kontaksessies by een van Akademia se studiesentrums in Gauteng, die Vrystaat, Wes-Kaap of Suid-Kaap; studiegidse vir die gekose vak.

Let wel: Registrasiegelde en handboekkostes is nie ingesluit nie.

ATKV www.atkv.org.za

Voorgraads (voltyds): Twee studiebeurse van R20 000 elk vir studente met matriekvrystelling en gemiddelde A-simbool wat tersiêre studies wil onderneem. Vier fokusareas: Onderwys, Taal, Gemeenskap en Kunste. Studiekursus moet in Afrikaans deur ‘n Suid-Afrikaanse universiteit of ander kwalifiserende tersiêre instelling aangebied word.

Nagraadse Merietebeurs: Een merietebeurs van R25 000 vir kandidaat wat B-graad met gemiddelde prestasiepunt van ten minste 70% behaal het.

’n Beperkte aantal studielenings (R15 000 per jaar) word aan ATKV-Iede en hul afhanklike kinders toegeken vir studie aan ’n goedgekeurde tersiêre instelling. Aansoeke moet voor 15 Oktober ingedien word.

Onderwys en media: Beperkte aantal voorgraadse beurse van R60 000 elk.

Nagraadse studie: Een merietebeurs van R30 000 vir voltydse nagraadse studie.

Die Platinumbeurs: Toegeken aan ’n student vir nagraadse studie aan ’n Suid-Afrikaanse universiteit vir ’n meesters- of doktorsgraad. Die bedrag beloop R100 000 per jaar. Die studierigtings word jaarliks deur die ATKV bepaal.

Lees meer op hul webtuiste.

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns www.akademie.co.za/beurse-m/

Die SA Akademie bied jaarliks beurse aan vir verdienstelike M- en D-studente wat hulle verhandeling of proefskrif in Afrikaans (in enige vakdissipline) by enige universiteit in die land wil skryf.

Hou gerus die webblad dop vanaf Mei 2018 wanneer daar vir die 2019-studiejaar aansoek gedoen kan word.

Meer inligting kan by Melanie Rens by beurse@akademie.co.za of tel. 086-133-3786 verkry word.

Rapport Onderwysfonds (ROF) www.rof.org.za

Finansiële hulp aan jong onderwysstudente. Leningsbeurse word toegeken indien fondse beskikbaar is, ook in ander studierigtings. ’n Gedeelte van ’n lening kan op grond van akademiese prestasie in ’n beurs omskep word.

Vir navrae: info@rof.org.za / 012 644 3906

Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente (SSF) www.studyfoundation-sa-students.com/af/content/vrae-en-antwoorde

Maak deel uit van ’n groter organisasie, die Zuid-Afrika Huis in Amsterdam. Verskaf beurse aan Suid-Afrikaanse studente wat vir ’n tydperk van 3 tot 6 maande aan uitruilprogramme tussen Nederlandse en Suid-Afrikaanse universiteite of navorsingsinstellings deelneem om ’n M-. of D-graad by hul tuis-universiteit in Suid-Afrika te behaal. Sluit reistoelaes in vir die volgende: Korttermynbesoeke aan Nederland om navorsing te doen; bywoning van kursusse, kongresse of meesterklasse. Lees meer oor keuringskriteria en akademiese aktiwiteite op webtuiste.

Nederlandse Taalunie (NTU) http://taalunie.org/

Nederlandse beurse vir studente wat in Afrikaans en Nederlands presteer. Suksesvolle kandidate woon ook gewoonlik ’n week lange Nederlandse winterskool by. Doen navraag hieroor by jou universiteit.

Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO) Webtuiste nog in wording

Beursprojek – In 2015 in samewerking met Die Dagbreek Trust geloods. Beurse word toegeken volgens beskikbare fondse. Die doelstelling van die TAO is die bevordering van volhoubare Afrikaanse onderwys deur finansiële ondersteuning aan effektiewe vennootskappe of die inisiëring van toepaslike Suid-Afrikaanse projekte in die onderwys.

Het Jan Marais Nationale Fonds http://hetjanmarais.co.za/

Jan H. Maraisprys – erkenning van ‘n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op hoë vlak en van uitmuntende gehalte in Afrikaans. Die prys beloop ‘n halfmiljoen rand per jaar en is internasionaal oop vir sosiale- en natuurwetenskaplike prestasies in Afrikaans.

Atterbury Trust http://atterburytrust.org/

Opvoeding, kultuur, die bevordering van Afrikaans. Word volgens bepaalde kriteria oorweeg, bv. finansiële behoeftigheid, punte, veelsydigheid, studierigting, ens. Studente word genooi vir onderhoude landswyd, waarna die top 65 gekies word.

VirsekerTrust www.virseker.co.za/
dagboek/virseker-trust/
maak-n-verskil/

Beurse vir beroepsopleiding en ander Afrikaanse opleidingsprojekte. Een van die Virseker Trust se groot projekte is die bou van ʼn nuwe Afrikaanse tersiêre opleidingskampus in vennootskap met die Solidariteit Beweging. Die kampus sal fokus op skaars en kritieke vaardighede.

Dokkies Opvoedkundige Trust (by Durbanse Onderwyskollege) www.dokkiestrust.za.org/
afr/prospektus

Geldelike steun verleen aan verdienstelike persone wat opleiding op tersiêre vlak as onderwysers wil ontvang.

Cordis Trust www.cordistrust.co.za/

‘n Gedenktrust vir Mardene Marais. Sy was van 1987 – 1989 ‘n student aan RAU (nou UJ). Die Marais-gesin het in 1990 die Mardene Marais-gedenkbeurse vir Afrikaans voorgraads ingestel en in 1999 is dit ook na Honneursstudie uitgebrei.

VivA (Virtuele Instituut vir Afrikaans) http://viva-afrikaans.org/

Taalkundebeurse vir finalejaar- en honneursstudente wat in Afrikaanse taalkunde wil spesialiseer. Registreer as VivA-gebruiker en kyk hier vir meer inligting.

NSFAS-studielening by Departement Hoër Onderwys

www.nsfas.org.za

http://www.gov.za/af/services/tertiary-education/national-student-financial-aid-schemensfas

NSFAS is ’n lening-en-beursskema vir studente wat nie geld het om vir hul studies te betaal nie en/of wat nie toegang tot banklenings, studielenings of -beurse kan bekom nie.

LW: Aansoeke om ’n studielening moet deur die instansie waar jy wil studeer, gedoen word – nie by die NSFAS nie. Lenings is nie gewaarborg nie.

Eduloan www.myeduloan.co.za

‘n Onafhanklike finansiële instansie, wat studielenings bied.

Ander beurse

Lys van beurse beskikbaar in Suid-Afrika asook lys van universiteite in Suid-Afrika met aansoekinligting.
Lys van beurse, internskappe deur maatskappye.
Lys van top beurse in Suid-Afrika beskikbaar, opgedeel in studierigtings
AG Visser Geneeskunde Studiefonds – Deel van Helpende Hand – skep ’n geleentheid vir ’n minderbevoorregte student wat die potensiaal het om in die geneeskunde te studeer.
ETFB-beurs – Eenheid vir Taalfasilitering en Bemagtiging by UV – twee beurse vir voltydse magister- of doktorale studie in taalverwante rigting.
Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies (Aros) – ‘n E-leerplatform vir studente in die onderwys. Stel beurse en lenings beskikbaar aan Aros-studente.
Helpmekaar-Studiefonds en Helpmekaar- Studiefonds Trust – stel lenings beskikbaar aan belowende Afrikaansstudente vir studierigtings wat ’n goeie kans tot indiensname en ondernemerskap bied. Studente word hoofsaaklik by Afrikaanse skole in die Wes-, Oos- en Noord-Kaap gewerf, terwyl aansoeke uit KwaZulu-Natal ook hanteer word.
Beursinligting (Bursary Register) – ‘n Een-stop-gids vir studente en voornemende studente: Bestel by: rlevin@mweb.co.za, 011-472-3507 (faks), of skryf aan Posbus 178, Florida Hills 1716.

Internasionale beurse

Die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse studente
Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Neerlandistiek (SAVN) – studiebeurse.

Nuttige inligting oor taalbeleid op SA kampusse:

Afrikaans se plek op SA kampusse.
In 2016 het die hof die UV se appèl oor taalbeleid van die hand gewys: http://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/hof-se-nee-vir-uv-se-appel-oor-taalbeleid/
Kovsies se nuwe taalbeleid.
Universiteit van Pretoria se taalbeleid is slegs Engels.

Taaleenhede by SA universiteite:

Vir meer oor KSUT se taaleenheid en implementeringsplan.
Vir meer oor UJ se taaleenheid.
Boekie oor UJ-Taalbeleidimplementeringsproses.
Toekoms van Afrikaans as onderrigtaal – onderhoud met Jean Oosthuizen en Wannie Carstens

Bevorder Afrikaans buite ons grense

Internasionale Vereniging vir Afrikaans – ’n Internasionale netwerk wat fokus op Afrikaanse taal- en letterkunde op ’n akademiese vlak en die uitbreiding van Afrikaans internasionaal
Afrikaans in Pole.
Afrikaans vir internasionale studente by US.
Universität Wien, Afrikaans in Europa – ‘n blad (in Afrikaans, Engels, Duits, Nederlands) om akademiese en kulturele wisselwerking tussen Europa en Suid-Afrika te bevorder. Algemene inligting oor land, geskiedenis, volkere, tale en letterkunde word aangebied.

Leer Afrikaans aanlyn

Leer Afrikaans gratis aanlyn – vir internasionale gemeenskap
Leer Afrikaans aanlyn.
Apps – om Afrikaans op jou slimfoon te leer