Hier kan jy in Afrikaans studeer

Studeer in Afrikaans

Wêreldwyd kan ongeveer 24 miljoen mense Afrikaans verstaan, bv. in lande soos Nederland, België en Suriname, waarvan heelwat die taal ook magtig is. Die debat rakende die belangrikheid van Afrikaans as onderrigmedium op tersiêre vlak is nog lank nie verby nie, maar onlangs het verskeie instellings hul nuwe taalbeleide bekend gemaak. Hier kry jy universiteite, kolleges en ander instellings waar jy Afrikaans of in Afrikaans kan studeer. Gesels saam en laat weet ons van nog Afrikaanse kursusse.

ATKV Universiteit Stellenbosch www.sun.ac.za
 
Die nuwe taalbeleid geld sedert Januarie 2017, en die US gebruik meertaligheid om aktiewe deelname van alle studente en personeel aan alle werksaamhede te verseker. Lees hier hoe die nuwe taalbeleid prakties toegepas word of laai die PDF af by www.sun.ac.za/taal (Afrikaanse weergawe).
ATKV Universiteit van die Vrystaat www.ufs.ac.za
 
Die nuwe taalbeleid, wat sedert Januarie 2017 geld, verbind die universiteit tot veeltaligheid, met Engels as primêre onderrigtaal op voorgraadse en nagraadse vlak. Die universiteit bly verbind tot die bevordering van Afrikaans as akademiese taal. Parallelmediumonderrig in professionele programme soos onderwyseropleiding en teologiese studies word voortgesit.
ATKV Universiteit van Pretoria www.up.ac.za
 
Volgens die nuwe taalbeleid sal Engels die primêre taal van onderrig en assessering wees. Vir studente wat reeds geregistreer is, sal die gebruik van Afrikaans as onderrigtaal geleidelik uitgefaseer word.
ATKV Noordwes-Universiteit
(Potch-kampus)
www.nwu.ac.za/
 
Afrikaans geniet ’n gevestigde posisie as administratiewe taal op die Potchefstroom-kampus. Om ‘n inklusiewe en meertalige omgewing te handhaaf – waarin student en personeel wat nie Afrikaans praat nie, welkom sal voel – word Engels en Setswana gebruik in gevalle waar dit kommunikasie kan verbeter.
ATKV Akademia www.akademia.ac.za
 
Onderrig is in Afrikaans. Akademia bied verskeie volledig-geakkrediteerde kwalifikasies en gebruik ‘n hoëtegnologie-onderrigmodel wat dosente en studente in studiesentrums landswyd in virtuele studieruimtes bymekaarbring. Huidige kursusse sluit in: BCom (Ondernemingsbestuur); BCom (Bestuursrekeningkunde); BCom (Ekonomie en Regte); BCom (Finansiële Beplanning); Gevorderde Diploma in Projekbestuur; Hoër Sertifikaat in Rekeningkunde; en Hoër Sertifikaat in Kantooradministrasie.
ATKV Sol-Tech www.sol-tech.co.za
 
Sol-Tech is ’n privaat tegniese opleidingsinstelling met Afrikaans as onderrigmedium vir opleiding in die volgende skaars vaardighede: Elektrisiën, meulmaker, dieselwerktuigkundige, passer-en-draaier, sweiser, trekkerwerktuigkundige, gereedskap- en setmaatmaker.
ATKV Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie (KSUT) www.cput.ac.za/
 
Opvoedingskursusse word in Afrikaans aangebied by KSUT se Wellington-kampus. Hul bevorder gelyke status van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap; Afrikaans, Engels en isiXhosa.
ATKV Universiteit van Johannesburg (UJ) www.uj.ac.za/
 
Hul taaleenheid verskaf kliëntgerigte gehalte-ondersteuning ten opsigte van die implementering van die universiteit se Taalbeleid en het ten doel om respek vir taal- en kulturele diversiteit en ook menswaardigheid te bevorder.

 

Hier word Afrikaans as vak aangebied - Suid-Afrika

Afgesien van die tersiêre instellings se onderskeie taalbeleide, bied talle steeds Afrikaans as vak aan. Studente kan voor- en nagraadse kwalifikasies verwerf in onder meer Afrikaanse taal- en letterkunde, linguistiek, taalvaardigheid, vertaling, skryfkuns en drama. 

ATKV Nelson Mandela Metropolitan Universiteit, Port Elizabeth www.nmmu.ac.za
 

Die Departement Taal en Literatuur (Dept of Language and Literature) bestaan uit vier vakgroepe, waarvan Afrikaans & Nederlands een is.
School of Language, Media and Culture
Kontakpersoon: Prof. Helize van Vuuren
Lees meer:
http://lit.nmmu.ac.za/Afrikaans-Dutch/Undergraduate-studies;
http://lit.nmmu.ac.za/Afrikaans-Dutch/Postgraduate-studies;
http://lit.nmmu.ac.za/Afrikaans---Dutch/Bursaries-available;
http://lit.nmmu.ac.za/Afrikaans---Dutch/Photo-Gallery---Afrikaans-Poetry-Workshop 

ATKV Unisa www.unisa.ac.za
 
Kort kursusse (3 maande) in basiese kommunikasievaardighede in Afrikaans. Vir volwasse sprekers vir wie Afrikaans nie hul eerstetaal is nie. Die Departement Afrikaans en Literatuurteorie (Theory of Literature) bied modules in Afrikaanse literatuur, linguistiek en taalvaardigheid. Meer hier. 
ATKV Noordwes-Universiteit, Potchefstroom http://www.nwu.ac.za/
af/skool-vir-tale-afrikaans-
nederlands

 
Die Skool vir Tale, Vakgroep Afrikaans en Nederlands
Kontakpersoon: Prof. Wannie Carstens - Direkteur
Daar word ook taalverwante kursusse aangebied in Skryfkuns (die eerste universiteit wat dit op voorgraadse vlak in SA aangebied het), Taaltegnologie (die enigste universiteit in die land wat dit op voor- en nagraadse vlak aanbied) asook Vertaal- en Tolkstudie (wat tolking en teksredaksie insluit). Modules in Suid-Afrikaanse Gebaretaal (SAGT) word aangebied as keusevakke in die vakgroep Vertaal- en Tolkstudie. Die Skool is ook die tuiste van Akademiese Geletterdheid (AGLA/AGLE) – hierdie vakgroep en sy personeel berei studente voor om op 'n akademiese vlak by die universiteit in te skakel. Meer hier. 
ATKV Universiteit Stellenbosch

www.sun.ac.za

http://sun025.sun.ac.za/
portal/page/portal/Arts/
Departemente1/afr-ndl

 Die Departement Afrikaans en Nederlands

Kontakpersoon: Prof Louise Viljoen - Departementele Voorsitter

'n Uitsonderlik diverse sentrum wat fokus op die studie en onderrig van Afrikaanse en Nederlandse letterkunde, taalkunde en toegepaste rigtings. Die departement bied ook ’n besonder wye aanbod van akademiese sowel as praktykgerigte, meertalige opleiding in skeppende skryfwerk, leksikografie, vertaling, tolking, redigering en dokumentontwerp. Meer hier.

ATKV Universiteit van Pretoria

www.up.ac.za

www.up.ac.za/af/afrikaans/home
 

Departement Afrikaans

Kontakpersoon: Prof. Willie Burger - Departementshoof

Fokus op die manier waarop taal betekenis moontlik maak, en hoe ’n mens jouself en die wêreld rondom jou verstaan d.m.v. die studie van taal en literatuur.

Lees meer. 

ATKV Universiteit van KwaZulu-Natal, Durban

www.ukzn.ac.za

http://soa.ukzn.ac.za/
ClustersDisciplines/
Language-and-Literature/
afrikaans.aspx

 

School of Arts
Kontakpersoon: Prof. DZ van der Berg - Departementshoof
Verskillende kursusse vir voornemende onderwysers, vertalers en taalpraktisyns van voorgraads tot doktorale vlak. Modules kan aangepas word volgens vereistes.
Afrikaans vir Beginners.
Vertaaldienste.

Lees meer.  

ATKV Universiteit van Kaapstad

www.uct.ac.za

http://sll.uct.ac.za/
languages/afrikaans

School of Languages
Kontakpersoon: Prof. Joan Hambidge - Departementshoof

Die Departement Afrikaans en Nederlandse Studies (Afrikaans and Netherlandic Studies) se Taalskool (deel van die Fakulteit Geesteswetenskappe (Humanities) bied ook ’n MA-program in Kreatiewe Skryf aan.

Lees meer. 

ATKV Universiteit van Johannesburg

www.uj.ac.za

http://www.uj.ac.za/
EN/Faculties/humanities/
departments/afrikaans/
Staff/Pages/home.aspx

Departement Afrikaans: Taal- en literatuurstudie; Taal- en letterkundekursusse. Afrikaanse taalkunde (struktuur van taal) .
Kontakpersoon: Prof. Marné Pienaar - Departementshoof
Die Afrikaans AB-kursus is gerig op studente wat nie moedertaalsprekers van Afrikaans is nie. Die klem in hierdie kursus val op die ontwikkeling van basiese taalvaardigheid (lees-, skryf- en praatvaardighede). ’n Kombinasie van die kommunikatiewe benadering tot taalverwerwing en formele taalkunde word gevolg.
Moedertaalsprekers en studente wat Afrikaans as tweede taal in matriek met meer as 60% geslaag het, moet Afrikaans 1AB neem.
Alle voorgraadse kursusse is semesterkursusse.
Afrikaans A en B is selfstandige semesterkursusse. Afrikaans A en B verleen nie toegang tot Afrikaans 2 nie.
Op al drie jaarvlakke word daar elke semester taal- en letterkunde aangebied.

Taalkunde
Afrikaanse sintaksis, fonetiek, semantiek, morfologie en taalgeskiedenis word oor die drie jaar heen aangebied.
Letterkunde

Afrikaanse prosa, poësie en drama
Nagraadse kursusse ook beskikbaar.
Meer hier.

ATKV Universiteit van Fort Hare, Oos-Londen www.ufh.ac.za
 

Departement Afrikaans.
Kontakpersoon: Prof. Susan Smith – Departementshoof
Hul nis-navorsingsgebied Ecopoetics word ook internasionaal erken. Die departement bied ’n drie jaar lange program met die moontlikheid van nagraadse studie. Inhoud sluit in ’n verskeidenheid linguistieke en literêre aspekte binne ’n multi-kulturele konteks. Afrikaans Prakties slyp kommunikasie- en leesvaardighede vir diegene wat nie Afrikaans as huistaal magtig is nie. Die departement is gemeenskapsgerig en betrokke by Aksie Afrikaanse Boekeprojek, die jaarlikse Afrikaanse Feesaand en die Afrikaans-onderwysersforum.

Meer hier. 

ATKV Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

www.ufs.ac.za

http://humanities.ufs.ac.za/
content.aspx?DCode=140

 

Departement Afrikaans, Nederlands, Frans en Duits (Fakulteit Geesteswetenskappe: Departement Afrikaans, Nederlands, Duits & Frans.

Kontakpersoon: Prof. Angelique van Niekerk

BA in Taalpraktyk. Nagraadse programme in Afrikaans-Nederlands ook beskikbaar. Meer hier.

Bykomende kursusse sluit in Afrikaans as vreemde taal: Gesellig Afrikaans en ‘n MA in Kreatiewe skryfwerk en literêre vertaling – gerig op aspirant skrywers en vertalers. Meer hier.  

ATKV Rhodes Universiteit, Grahamstad www.ru.ac.za/
modernfiction/
contactus/

 
School of Languages
Kontakpersoon: Prof. Tim Huisamen - Departementshoof 
ATKV Universiteit van Wes-Kaapland, Bellville

www.uwc.ac.za/
Faculties/ART/Afrikaans/
Pages/default.aspx

 

Departement van Afrikaans en Nederlands

Kontakpersoon: Prof. Steward van Wyk - Departementshoof 

 

Afrikaans as vak in die buiteland

Afrikaans is een van die jongste tale in die wêreld en het (soos Hindi, Moderne Hebreeus en Indonesies) eers gedurende die 20ste eeu ten volle ’n gestandaardiseerde taal geword. Om hierdie rede is daar wêreldwyd belangstelling in Afrikaans. Afrikaans kan onder meer in Nederland, België, Duitsland, Pole en Amerika as universiteitsvak geneem word. Onderstaande lys bevat ’n oorsig van onderwysinstellings buite Suid-Afrika waar Afrikaans ’n onderdeel is van die lesprogram – letterkunde, taalkunde, (kultuur)geskiedenis en/of taalverwerwing. Help ons gerus om die lys uit te brei of by te werk.

Die Internasionale Vereniging vir Afrikaans (IVA) fokus op Afrikaanse taal- en letterkunde op ’n akademiese vlak. Kontakpersone: Ria Olivier - ria@afrikaansetaalraad.co.za en Dewald Koen - dkoen@ufh.ac.za.

Lees meer.

ATKV Adam Mickiewicz University Poznan (UAM), Pole http://wa.amu.edu.pl/
dutchafrikaans/
afrikaans/index.php

 

Afrikaans word aangebied as ’n module as deel van Engelse studies by die Departement van Nederlands (Dutch) en Suid-Afrikaanse studies.
Kontakpersoon: Prof. Jerzy Koch.

'n Liggaamsopvoedingsprogram word ook in Afrikaans aangebied.

http://www.studyinpoland.pl/en/nasze_moduly/view_full_guide/2013/70.pdf

Daar word selfs aan die eerste Pools-Afrikaanse woordeboek gewerk.

ATKV Universiteit Leiden www.hum.leidenuniv.nl/atc
 

Afrikaanse taal en kultuur

Sedert 2015 word daar in die tydperk Februarie - Mei van elke jaar 'n kursus in Afrikaans aangebied deur besoekende SA gasdosente: een keer letterkunde )2015, 2017, 2019, ens.) en die volgende keer taalkunde (2016, 2018, 2020, ens.).
Tot met sy aftrede in 2013 het dr Eep Francken jaarliks kursusse in die Afrikaanse letterkunde aangebied,
Kursus gemik op beide voor- en nagraadse studente.
Hierdie kursus word aangebied in terme van 'n samewerkingsooreenkoms tussen die SA Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) en die Fak. Lettere van die Universiteit Leiden se afdelings Nederlandse Taalkunde en Nederlandse Letterkunde.
Kontakpersoon in SA namens SAVN: Prof Steward van Wyk, UWK - svanwyk@uwc.ac.za
 

ATKV Universiteit Gent, België www.afrikaans.ugent.be/
 

Gents Centrum voor het Afrikaans
Kontakpersoon: Annelies Verdoolaege (afrikaans@ugent.be); Annelies.Verdoolaege@UGent.be, prof Jacques van Keymeulen en prof Yves T'Sjoen.
Sedert ongeveer 2010 word daar jaarliks kursusse in Afrikaanse taal- en letterkunde aangebied gemik op voor- en nagraadse studente.
Vanaf Oktober 2017 sal 'n besoekende SA gasprofessor jaarliks in die tydperk Oktober-Desember om die beurt kursusse in Afrikaanse taalkunde, Afrikaanse letterkunde en Afrikaanse geskiedenis aanbied.
 

ATKV Universiteit Antwerpen, België www.uantwerpen.be
https://www.uantwerpen.be/
nl/personeel/?dept=UA026


 

Afrikaans as vak sedert 2006: Departement Taalkunde en Departement Letterkunde
Reeds sedert 2006 bied personeel van die Dept Afrikaans en Nederlands van die NWU se Potchefstroomkampus elke semester om die beurt kursusse in Afrikaanse taal- of letterkunde aan.
Kontakpersoon vir taalkunde: Prof. Kris van de Poel - kris.vandepoel@uantwerpen.be
Prof Van de Poel het in 2016 'n NWU-Kanseliersmedalje vir haar werk om Afrikaans in Antwerpen te bevorder, ontvang.
Kontakpersoon vir letterkunde: Prof. Kris Humbeeck - kris.humbeeck@uantwerpen.be
Kontakpersoon NWU: Prof Thys Human - thys.human@nwu.ac.za

ATKV Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Radboud Univ. Nijmegen  www.han.nl/
 

HAN-Talencentrum bied verskillende deeltydse taalkursusse aan. Afrikaans (A1) is vir beginners om op kommunikasievlak Afrikaans aan te leer.

ATKV University of Wisconsin, Milwaukee, VSA www4.uwm.edu/sois/
people/profiles/jacques.cfm

 

School of Information Studies
Kontakpersoon: Prof. Jacques du Plessis <jacques@uwm.edu>

ATKV University of Namibia

www.unam.edu.na/

BA & MA in Afrikaanse Studies – maak deel uit van 'n graad in Opvoeding en sluit linguistiek, literatuur, taalstudies, visuele studies, ens. in.

Kontakpersoon: Dr Chrisna Beuke-Muir - beukemuir@gmail.com

ATKV Palacky Universiteit, Olomouc (Tsjeggiese Republiek)

www.upol.cz

Dutch Department
Inleiding tot Afrikaans
Kontakpersoon: Dr. Lianne Barnard (nederlandistika@seznam.cz)
(http://study.upol.cz/fakulty/FIF/NIZ/1AFK?lang=en).

ATKV Staatsuniversiteit van Moskou (Lomonosov-universiteit) www.msu.ru/en/

http://www.studyrussian.com/russian-course/study-university-moscow/about-moscow-state-university.html
 

Instituut vir Asiatiese en Afrikatale: Geskiedenis van Afrika en Suid-Afrika – Studie van Afrikaans as eerste en tweede addisionele taal.

Kontakpersoon: Me Monica Urb

ATKV SOAS Language Centre, Londen Universiteit www.soas.ac.uk/
languagecentre/languages/
afrikaans/

 

Afrikaans Beginners: Jaar lange kursus oor drie kwartale, 10 weke per kwartaal, 2 ure per week vir basiese Gespreksafrikaans. Kursus word in Engels en Afrikaans aangebied.
https://www.soas.ac.uk/languagecentre/languages/afrikaans/beginners/ 

ATKV Pennsilvanië Universiteit – Afrikastudies www.africa.upenn.edu/
afl/afrikaans.htm

 

Afrikaans Elementêr 1 & 2; Intermediêr 1 (3de & 4de semester), Gevorderd 1 & 2 (5de & 6de semester).

ATKV Universiteit van Harvard –
African Language program
http://alp.fas.harvard.edu/
afrikaans

 

Individuele studie van Afrikaans op elementêre, intermediêre en gevorderde vlak. Klem op geletterdheid. Reël klasse soos nodig met taalafrigter.

ATKV UCLA (Universiteit van Kalifornië, Los Angeles) http://catalog.registrar.ucla.edu/
ucla-cat2016-392.html

 

Maak deel uit van studie van Germaanse tale: Ontwikkeling van literatuur in Afrikaans; Elementêre & Intermediêre Afrikaans, taalkunde; Gespreksafrikaans, Inleiding tot Afrikaanse literatuur; gerigte navorsing oor Afrikaans.

Tot 2016 is die kursusse in Afrikaans (letterkunde en taalkunde) aangebied deur prof Robert S Kirsner, maar ná sy aftrede in Junie 2016 is daar onduidelikheid of dit sal voortgaan.
kirsner@humnet.ucla.edu 

ATKV Universiteit van Wenen (Universität Wien), Wenen, Oostenryk

https://aie.ned.univie.ac.at/node/13617
 

 - Philologisch-Kulturwissenschaften
Kontakpersoon: Me Rina Loader <catharina.e.loader@univie.ac.at>
Afrikaanse taal, literatuur en kultuur – somerseminaar. Die Weense biblioteek spog deesdae met ´n redelik groot versameling van Afrikaanse boeke soos woordeboeke, literêre werke en vakliteratuur. Departement Afrikanistiek van die Universiteit van Wenen, die Salzburgse Universiteit, Departement Anglistiek en verskillende letterkundige verenigings in Oostenryk.
Daar is ook noue samewerking met die Zuid-Afrikahuis in Amsterdam.
In Suid-Afrika word die werk in Wenen deur die Noordwes-Universiteit in Potchefstroom ondersteun.
Mev Loader het in 2016 'n Kanseliersmedalje vir haar werk in Wene ontvang.
 - Sprachezentrum
Kontakpersoon: Andries Vogel
 - Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde
Kontakpersoon: Prof. Ena Jansen – Bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse Letterkunde (2003-2016)
Opgevolg deur prof Margriet van der Waal vanaf September 2017 - m.c.van.der.waal@rug.nl

  Universiteit van Leipzig, Duitsland

http://www.uni-leipzig.de/sprachenzentrum/
hi.site,postext,start.html?PHPSESSID=
1ect18ghdek930qkm1onerh8lt5m8ti8

 

 

Sprachezentrum

Kontakpersoon: Andries Vogel

 

Universiteit van Amsterdam

 

http://www.uva.nl/disciplines/nederlands

 

 

Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde

Kontakpersoon: Prof. Ena Jansen – Bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse Letterkunde (2003-2016)

Opgevolg deur prof Margriet van der Waal vanaf September 2017 - m.c.van.der.waal@rug.nl

  Wroclow Universiteit, Pole

https://international.uni.wroc.pl/en/s3.php

 

 

Kontakpersoon: Prof. Siegfried Huigen (sh@sun.ac.za)

  Freie Universität Berlin, Duitsland http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/niederlandistik/

Niederländische Filologie
Kontakpersoon: Prof Matthias Hüning mhuening@zedat.fu-berlin.de